ALGEMENE VOORWAARDEN

1. Algemeen
1.1 Deze webwinkel wordt verzorgd door Aluracks. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Aluracks, gevestigd te Hoge Mauw 675, 2370 Arendonk.
E-mail: info@aluracks.eu  
Ondernemingsnummer BE0680.602.676. 


1.2 Tijdens het bestelproces wordt u gewezen op de toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van Aluracks . Aluracks neemt geen bestelling in ontvangst als haar algemene voorwaarden niet zijn geaccepteerd. Van toepassing is steeds de versie van de Algemene Voorwaarden zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst, tenzij de koper na het sluiten van de overeenkomst de gelding van de herziene versie van de Algemene Voorwaarden heeft aanvaard.

1.3 Aluracks  garandeert dat het geleverde product beantwoordt aan de overeenkomst en voldoet aan de in het aanbod vermelde specificaties.

1.4 Van het in deze algemene voorwaarden bepaalde kan uitsluitend worden afgeweken indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen en in welk geval de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden onverkort van kracht blijven.

2. Levering
2.1 Levering zal plaatsvinden binnen de levertijden die vermeld staan bij de producten (op de product pagina’s). 


2.2 Eventuele reeds door de afnemer gedane betalingen worden zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen dertig (30) werkdagen nadat Aluracks  het in voorgaande artikel (artikel 2.2) genoemde verzoek tot ontbinding van de overeenkomst heeft ontvangen, op de bank- of girorekening van de afnemer teruggestort.

2.3 Ten alle tijde zullen wij uw producten zorgvuldig verpakken om zodoende de producten zonder schade bij u af te leveren. Mocht er toch schade zijn, dan verzoeken wij u om dit binnen maximaal 1 dag na ontvangst van de levering te melden zodat wij een nieuw product voor u in bestelling kunnen nemen. Mocht u dit niet doen, dan kan voor ons de schade aan het product na levering ontstaan zijn en zijn wij niet meer verantwoordelijk voor de schade.

3. Garanties
3.1 Aluracks  staat ervoor in dat de geleverde producten aan de overeenkomst beantwoorden en voldoen aan de in het aanbod vermelde specificaties, en staat daarmede in voor de fabrieksgarantie van het aan u geleverde product. De garantieduur varieert per fabrikant, maar bedraagt te allen tijde minimaal één (1) jaar. Deze garantiebepaling geldt onverminderd de rechten en vorderingen die de wet aan de koper toekent.

3.2 Aanspraak op garantie vervalt indien andere dan de door de fabrikant aangewezen service/reparatiediensten herstel- of andere werkzaamheden aan het product hebben gepleegd. 

4. Prijzen
4.1 Alle prijzen voor de aangeboden producten zijn in euro's en inclusief btw. 

4.2 Prijzen worden binnen de looptijd van de overeenkomst niet verhoogd, tenzij wettelijke regelingen of bepalingen dit noodzakelijk maken. U heeft de bevoegdheid om de overeenkomst op te zeggen tegen de dag waarop de prijsverhoging ingaat.

4.3 Alle prijzen op de website zijn onder voorbehoud van kennelijke druk- en zetfouten. 

4.4 Betaling voor de bestelling kunt u doen door middel van vooruitbetaling.

5. Afkoelingsperiode
5.1 Nadat de afnemer het door hem/haar bestelde product heeft ontvangen, heeft de afnemer de bevoegdheid om binnen veertien (14) dagen na ontvangst van dit product, de onderliggende overeenkomst met Aluracks  te ontbinden en het product te retourneren. De afnemer hoeft hiervoor geen reden op te geven. Op bestellingen van gepersonaliseerde producten en bestellingen van 5 stuks of meer van hetzelfde product vervalt de bevoegdheid tot ontbinding van de overeenkomst en retournering van de producten.

5.2 Indien de afnemer de overeenkomst ingevolge artikel 5.1 van deze algemene voorwaarden wenst te ontbinden, dient de afnemer dit schriftelijk (via e-mail, brief of fax) aan Aluracks  te melden. De afnemer dient het product, in de originele verpakking en na overleg met Aluracks  , te sturen naar een door Aluracks  vastgesteld retouradres. De afnemer dient in dit geval zelf de kosten van en het risico voor het verzenden te dragen.

5.3 Indien de afnemer reeds enige betalingen heeft verricht op het moment dat de afnemer de overeenkomst met Aluracks  ingevolge artikel 5.1 en 5.2 van deze algemene voorwaarden heeft herroepen, zal Aluracks  deze betalingen exclusief de kosten van toezending en 10 % van de te retourneren goederen binnen dertig (30) werkdagen nadat Aluracks  het door de afnemer geretourneerde product heeft ontvangen, aan de afnemer terugstorten.

5.4 Aluracks  behoudt zich het recht om geretourneerde producten te weigeren of om slechts een gedeelte van het reeds betaalde bedrag te crediteren, wanneer het vermoeden bestaat dat het product reeds is gebruikt of door de schuld van de afnemer (anders dan die van Aluracks  of de leverancier van het product) is beschadigd.

5.5 Indien een product wordt geretourneerd dat naar het oordeel van Aluracks schade heeft opgelopen die aan een handeling of nalatigheid van de afnemer te wijten is of anderszins voor risico van de afnemer komt, zal Aluracks  de afnemer hiervan schriftelijk (via fax, brief of e-mail) in kennis stellen. Aluracks  heeft het recht om de waardevermindering van het product als gevolg van deze schade van het aan de afnemer terug te betalen bedrag in te houden.

6. Persoonsgegevens en gegevensbeheer

6.1 Indien u een bestelling plaatst bij Aluracks , dan worden uw gegevens opgenomen in het klantenbestand van Aluracks om uw bestelling te verwerken. Aluracks houdt zich aan de wet van de privacy.

6.2 Aluracks  respecteert de privacy van de gebruikers van de website en draagt zorg voor een vertrouwelijke en discrete behandeling van uw persoonlijke gegevens. 

6.3 Tenzij de afnemer heeft aangegeven dat de afnemer hier geen prijs op stelt, zullen de gegevens van de afnemer worden opgenomen in een centraal bestand van Aluracks  . Deze gegevens zullen worden gebruikt om de afnemer volledig up-to-date te houden wat betreft aanbiedingen van en ontwikkelingen binnen Aluracks  . De verwerking van de gegevens van de afnemer zal geschieden in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving.

6.4 De afnemer kan desgewenst inzage verkrijgen in de gegevens die doorAluracks over de persoon van de afnemer worden opgenomen in het bestand van Aluracks  . De afnemer is gerechtigd wijziging van de gegevens te verlangen, indien deze gegevens niet correct zijn.

7. Offertes

7.1 Bij aanvaarding van een vrijblijvende aanbieding door afnemer, behoudt Aluracks  zich het recht binnen de termijn van 3 werkdagen na ontvangst van die aanvaarding de aanbieding te herroepen of daarvan af te wijken. Indien het aanbod vrijblijvend is, zal dit bij het aanbod worden vermeld.

7.2 Mondelinge toezeggingen verbinden Aluracks slechts nadat deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn bevestigd. 

8. Overeenkomst

8.1 De overeenkomst tot koop en verkoop komt tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden. 
Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Aluracks onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden, binnen de termijn genoemd in art. 5.

8.2 Aluracks  is gerechtigd de overeenkomst te ontbinden indien Aluracks  goede gronden heeft om aan te nemen dat de consument niet aan zijn verplichting zal (kunnen) voldoen. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd dan wel daaraan nadere voorwaarden worden verbonden, deelt Aluracks dit gemotiveerd mee binnen tien (10) werkdagen na ontvangst van de bestelling. 

9. Afbeeldingen en specificaties
Er wordt getracht de afbeeldingen zo nauwgezet mogelijk overeen te laten komen met de werkelijkheid.

10 Non-conformiteit / gebrekkig product

Indien de geleverde goederen niet conform de overeenkomst zijn, dient de consument de eventuele gebreken of verkeerd geleverde goederen binnen bekwame tijd van ontdekking te melden bij het bedrijf. Aluracks raadt aan de geleverde goederen onmiddellijk na ontvangst te inspecteren en de daarbij gebleken gebreken binnen bekwame tijd schriftelijk te melden.

11. Overmacht

In geval van overmacht is de verkoper niet gehouden tot vergoeding van de daardoor bij de koper ontstane schade, behoudens en voor zover verkoper als gevolg van de overmachtsituatie een voordeel heeft gehad dat hij bij correcte nakoming niet zou hebben gehad.

12. Klachten

12.1 Het kan voorkomen dat u niet tevreden bent over een product en/of dienst. Neemt u dan zo snel mogelijk contact met ons op, liefst per e-mail via: info@aluracks.eu . Uiterlijk binnen 10 werkdagen zullen we op uw klacht reageren.

12.2 Vorenstaande laat onverlet het recht om een geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter, enkel de rechtbanken van Antwerpen zijn bevoegd.

13. Intellectuele en industriële eigendomsrechten

De afnemer dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten die rusten op de door Aluracks  geleverde zaken geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.

14. Diversen

Indien de afnemer aan Aluracks  schriftelijk opgave doet van een adres, is Aluracks gerechtigd alle bestellingen te verzenden naar het desbetreffende adres, totdat de afnemer Aluracks  een nieuw adres heeft doorgegeven.


Klantenservice
Voor vragen, opmerkingen en suggesties kunt u een email sturen naar info@aluracks.euTERMS AND CONDITIONS

1. General
1.1 This webshop is provided by Aluracks. These general terms and conditions apply to all offers, orders and agreements of Aluracks, located at Hoge Mauw 675, 2370 Arendonk.
Email: info@aluracks.eu
Company number BE0680.602.676.

1.2 During the ordering process you will be informed of the applicability of the general terms and conditions of Aluracks. Aluracks will not receive an order if its general terms and conditions have not been accepted. The version of the General Terms and Conditions that applied at the time of the conclusion of the agreement is always applicable, unless the buyer has accepted the validity of the revised version of the General Terms and Conditions after the conclusion of the agreement.

1.3 Aluracks guarantees that the delivered product complies with the agreement and meets the specifications stated in the offer.

1.4 It is only possible to deviate from the provisions of these general terms and conditions if this has been expressly agreed in writing and in which case the other provisions of these general terms and conditions remain in full force.

2. Delivery
2.1 Delivery will take place within the delivery times stated with the products (on the product pages).

2.2 Any payments already made by the customer will be transferred to the bank or giro account of the bank or giro account of Aluracks as soon as possible, but in any case within thirty (30) working days after Aluracks has received the request for termination of the agreement referred to in the previous article (article 2.2). the customer will be refunded.

2.3 We will pack your products carefully at all times in order to deliver the products to you without damage. If there is any damage, we ask you to report this within a maximum of 1 day after receipt of the delivery so that we can order a new product for you. If you do not do this, we may have suffered damage to the product after delivery and we are no longer responsible for the damage.

3. Guarantees
3.1 Aluracks guarantees that the delivered products comply with the agreement and meet the specifications stated in the offer, and thus guarantees the manufacturer's warranty of the product delivered to you. The warranty period varies per manufacturer, but is always at least one (1) year. This warranty provision applies without prejudice to the rights and claims that the law assigns to the buyer.

3.2 The warranty lapses if service / repair services other than those designated by the manufacturer have carried out repairs or other work on the product.

4. Prices
4.1 All prices for the products offered are in euros and include VAT.

4.2 Prices will not be increased within the term of the agreement, unless legal regulations or provisions make this necessary. You have the authority to cancel the agreement on the day on which the price increase takes effect.

4.3 All prices on the website are subject to obvious printing and typing errors.

4.4 Payment for the order can be made by means of prepayment.

5. Cooling-off period
5.1 After the customer has received the product ordered by him / her, the customer has the authority to dissolve the underlying agreement with Aluracks and return the product within fourteen (14) days of receipt of this product. The customer does not have to state a reason for this. On orders for personalized products and orders of 5 pieces or more of the same product, the right to terminate the agreement and return the products will lapse.

5.2 If the customer wishes to dissolve the agreement pursuant to article 5.1 of these general terms and conditions, the customer must notify Aluracks of this in writing (by e-mail, letter or fax). The customer must send the product, in the original packaging and after consultation with Aluracks, to a return address determined by Aluracks. In this case, the customer must bear the costs and risk of shipping himself.

5.3 If the customer has already made some payments at the time that the customer has revoked the agreement with Aluracks pursuant to articles 5.1 and 5.2 of these general terms and conditions, Aluracks will make these payments exclusive of the costs of sending and 10% of the goods to be returned within thirty (30) working days after Aluracks has received the product returned by the customer, return it to the customer.

5.4 Aluracks reserves the right to refuse returned products or to credit only part of the amount already paid, if it is suspected that the product has already been used or due to the fault of the customer (other than that of Aluracks or the supplier of the product) is damaged.

5.5 If a product is returned that, in the opinion of Aluracks, has suffered damage that is attributable to an act or omission of the customer or is otherwise at the risk of the customer, Aluracks will inform the customer in writing (via fax, letter or mail). Aluracks has the right to withhold the depreciation of the product as a result of this damage from the amount to be refunded to the customer.

6. Personal data and data management
6.1 If you place an order with Aluracks, your data will be included in the Aluracks customer database in order to process your order. Aluracks adheres to the law of privacy.

6.2 Aluracks respects the privacy of the users of the website and ensures confidential and discreet handling of your personal information.

6.3 Unless the customer has indicated that the customer does not appreciate this, the customer's data will be included in a central file of Aluracks. This information will be used to keep the customer fully up-to-date with regard to offers from and developments within Aluracks. The processing of the customer's data will take place in accordance with the applicable laws and regulations.

6.4 If desired, the customer can inspect the data that Aluracks records about the person of the customer in the file of Aluracks. The customer is entitled to request changes to the data if these data are incorrect.

7. Quotations
7.1 Upon acceptance of a non-binding offer by the customer, Aluracks reserves the right to revoke or deviate from the offer within 3 working days after receipt of that acceptance. If the offer is without obligation, this will be stated in the offer.

7.2 Verbal commitments only bind Aluracks after they have been explicitly confirmed in writing.

8. Agreement
8.1 The agreement to buy and sell is concluded at the moment the consumer accepts the offer and meets the corresponding conditions.

If the consumer has accepted the offer electronically, Aluracks will immediately confirm receipt of the acceptance of the offer electronically. As long as the receipt of this acceptance has not been confirmed, the consumer can dissolve the agreement within the period stated in art. 5.

8.2 Aluracks is entitled to dissolve the agreement if Aluracks has good reasons to believe that the consumer will not (be able to) fulfill his obligation. If an order is not accepted or further conditions are attached to it, Aluracks will communicate this with reasons within ten (10) working days after receipt of the order.

9. Images and specifications
An attempt is made to ensure that the images correspond to reality as closely as possible.

10 Non-conformity / defective product
If the delivered goods are not in accordance with the agreement, the consumer must report any defects or incorrectly delivered goods to the company within a reasonable time of discovery. Aluracks recommends to inspect the delivered goods immediately upon receipt and to report any defects in writing within a reasonable period of time.

11. Force majeure
In the event of force majeure, the seller is not obliged to compensate the damage caused to the buyer as a result, except and insofar as the seller has had an advantage as a result of the force majeure situation that he would not have had if it was properly fulfilled.

12. Complaints
12.1 It is possible that you are not satisfied with a product and / or service. Please contact us as soon as possible, preferably by e-mail at: info@aluracks.eu. We will respond to your complaint within 10 working days. 

12.2 The above does not affect the right to submit a dispute to the competent court, only the courts of Antwerp are competent.

13. Intellectual and Industrial Property Rights
The customer must fully and unconditionally respect all intellectual and industrial property rights that rest on the goods delivered by Aluracks.

14. Miscellaneous
If the customer provides Aluracks with an address in writing, Aluracks is entitled to send all orders to the relevant address, until the customer has given Aluracks a new address.

Customer service
For questions, comments and suggestions, please send an email to info@aluracks.eu