ALGEMENE VOORWAARDEN

1. Algemeen
1.1 Deze webwinkel wordt verzorgd door Aluracks. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Aluracks, gevestigd te Hoge Mauw 675, 2370 Arendonk.
E-mail: info@aluracks.eu  
Ondernemingsnummer BE0680.602.676 . 


1.2 Tijdens het bestelproces wordt u gewezen op de toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van Aluracks . Aluracks neemt geen bestelling in ontvangst als haar algemene voorwaarden niet zijn geaccepteerd. Van toepassing is steeds de versie van de Algemene Voorwaarden zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst, tenzij de koper na het sluiten van de overeenkomst de gelding van de herziene versie van de Algemene Voorwaarden heeft aanvaard.

1.3 Aluracks  garandeert dat het geleverde product beantwoordt aan de overeenkomst en voldoet aan de in het aanbod vermelde specificaties.

1.4 Van het in deze algemene voorwaarden bepaalde kan uitsluitend worden afgeweken indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen en in welk geval de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden onverkort van kracht blijven.

2. Levering
2.1 Levering zal plaatsvinden binnen de levertijden die vermeld staan bij de producten (op de product pagina’s). 


2.2 Eventuele reeds door de afnemer gedane betalingen worden zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen dertig (30) werkdagen nadat Aluracks  het in voorgaande artikel (artikel 2.2) genoemde verzoek tot ontbinding van de overeenkomst heeft ontvangen, op de bank- of girorekening van de afnemer teruggestort.

2.3 Ten alle tijde zullen wij uw producten zorgvuldig verpakken om zodoende de producten zonder schade bij u af te leveren. Mocht er toch schade zijn, dan verzoeken wij u om dit binnen maximaal 1 dag na ontvangst van de levering te melden zodat wij een nieuw product voor u in bestelling kunnen nemen. Mocht u dit niet doen, dan kan voor ons de schade aan het product na levering ontstaan zijn en zijn wij niet meer verantwoordelijk voor de schade.

3. Garanties
3.1 Aluracks  staat ervoor in dat de geleverde producten aan de overeenkomst beantwoorden en voldoen aan de in het aanbod vermelde specificaties, en staat daarmede in voor de fabrieksgarantie van het aan u geleverde product. De garantieduur varieert per fabrikant, maar bedraagt te allen tijde minimaal één (1) jaar. Deze garantiebepaling geldt onverminderd de rechten en vorderingen die de wet aan de koper toekent.

3.2 Aanspraak op garantie vervalt indien andere dan de door de fabrikant aangewezen service/reparatiediensten herstel- of andere werkzaamheden aan het product hebben gepleegd. 

4. Prijzen
4.1 Alle prijzen voor de aangeboden producten zijn in euro's en inclusief btw. 

4.2 Prijzen worden binnen de looptijd van de overeenkomst niet verhoogd, tenzij wettelijke regelingen of bepalingen dit noodzakelijk maken. U heeft de bevoegdheid om de overeenkomst op te zeggen tegen de dag waarop de prijsverhoging ingaat.

4.3 Alle prijzen op de website zijn onder voorbehoud van kennelijke druk- en zetfouten. 

4.4 Betaling voor de bestelling kunt u doen door middel van vooruitbetaling.

5. Afkoelingsperiode
5.1 Nadat de afnemer het door hem/haar bestelde product heeft ontvangen, heeft de afnemer de bevoegdheid om binnen veertien (14) dagen na ontvangst van dit product, de onderliggende overeenkomst met Aluracks  te ontbinden en het product te retourneren. De afnemer hoeft hiervoor geen reden op te geven. Op bestellingen van gepersonaliseerde producten en bestellingen van 5 stuks of meer van hetzelfde product vervalt de bevoegdheid tot ontbinding van de overeenkomst en retournering van de producten.

5.2 Indien de afnemer de overeenkomst ingevolge artikel 5.1 van deze algemene voorwaarden wenst te ontbinden, dient de afnemer dit schriftelijk (via e-mail, brief of fax) aan Aluracks  te melden. De afnemer dient het product, in de originele verpakking en na overleg met Aluracks  , te sturen naar een door Aluracks  vastgesteld retouradres. De afnemer dient in dit geval zelf de kosten van en het risico voor het verzenden te dragen.

5.3 Indien de afnemer reeds enige betalingen heeft verricht op het moment dat de afnemer de overeenkomst met Aluracks  ingevolge artikel 5.1 en 5.2 van deze algemene voorwaarden heeft herroepen, zal Aluracks  deze betalingen exclusief de kosten van toezending en 10,00€ administratiekosten binnen dertig (30) werkdagen nadat Aluracks  het door de afnemer geretourneerde product heeft ontvangen, aan de afnemer terugstorten.

5.4 Aluracks  behoudt zich het recht om geretourneerde producten te weigeren of om slechts een gedeelte van het reeds betaalde bedrag te crediteren, wanneer het vermoeden bestaat dat het product reeds is gebruikt of door de schuld van de afnemer (anders dan die van Aluracks  of de leverancier van het product) is beschadigd.

5.5 Indien een product wordt geretourneerd dat naar het oordeel van Aluracks schade heeft opgelopen die aan een handeling of nalatigheid van de afnemer te wijten is of anderszins voor risico van de afnemer komt, zal Aluracks  de afnemer hiervan schriftelijk (via fax, brief of e-mail) in kennis stellen. Aluracks  heeft het recht om de waardevermindering van het product als gevolg van deze schade van het aan de afnemer terug te betalen bedrag in te houden.

6. Persoonsgegevens en gegevensbeheer

6.1 Indien u een bestelling plaatst bij Aluracks , dan worden uw gegevens opgenomen in het klantenbestand van Aluracks om uw bestelling te verwerken. Aluracks houdt zich aan de wet van de privacy.

6.2 Aluracks  respecteert de privacy van de gebruikers van de website en draagt zorg voor een vertrouwelijke en discrete behandeling van uw persoonlijke gegevens. 

6.3 Tenzij de afnemer heeft aangegeven dat de afnemer hier geen prijs op stelt, zullen de gegevens van de afnemer worden opgenomen in een centraal bestand van Aluracks  . Deze gegevens zullen worden gebruikt om de afnemer volledig up-to-date te houden wat betreft aanbiedingen van en ontwikkelingen binnen Aluracks  . De verwerking van de gegevens van de afnemer zal geschieden in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving.

6.4 De afnemer kan desgewenst inzage verkrijgen in de gegevens die doorAluracks over de persoon van de afnemer worden opgenomen in het bestand van Aluracks  . De afnemer is gerechtigd wijziging van de gegevens te verlangen, indien deze gegevens niet correct zijn.

7. Offertes

7.1 Bij aanvaarding van een vrijblijvende aanbieding door afnemer, behoudt Aluracks  zich het recht binnen de termijn van 3 werkdagen na ontvangst van die aanvaarding de aanbieding te herroepen of daarvan af te wijken. Indien het aanbod vrijblijvend is, zal dit bij het aanbod worden vermeld.

7.2 Mondelinge toezeggingen verbinden Aluracks slechts nadat deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn bevestigd. 

8. Overeenkomst

8.1 De overeenkomst tot koop en verkoop komt tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden. 
Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Aluracks onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden, binnen de termijn genoemd in art. 5.

8.2 Aluracks  is gerechtigd de overeenkomst te ontbinden indien Aluracks  goede gronden heeft om aan te nemen dat de consument niet aan zijn verplichting zal (kunnen) voldoen. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd dan wel daaraan nadere voorwaarden worden verbonden, deelt Aluracks dit gemotiveerd mee binnen tien (10) werkdagen na ontvangst van de bestelling. 

9. Afbeeldingen en specificaties
Er wordt getracht de afbeeldingen zo nauwgezet mogelijk overeen te laten komen met de werkelijkheid.

10 Non-conformiteit / gebrekkig product

Indien de geleverde goederen niet conform de overeenkomst zijn, dient de consument de eventuele gebreken of verkeerd geleverde goederen binnen bekwame tijd van ontdekking te melden bij het bedrijf. Aluracks raadt aan de geleverde goederen onmiddellijk na ontvangst te inspecteren en de daarbij gebleken gebreken binnen bekwame tijd schriftelijk te melden.

11. Overmacht

In geval van overmacht is de verkoper niet gehouden tot vergoeding van de daardoor bij de koper ontstane schade, behoudens en voor zover verkoper als gevolg van de overmachtsituatie een voordeel heeft gehad dat hij bij correcte nakoming niet zou hebben gehad.

12. Klachten

12.1 Het kan voorkomen dat u niet tevreden bent over een product en/of dienst. Neemt u dan zo snel mogelijk contact met ons op, liefst per e-mail via: info@aluracks.eu . Uiterlijk binnen 10 werkdagen zullen we op uw klacht reageren.

12.2 Vorenstaande laat onverlet het recht om een geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter, enkel de rechtbanken van Antwerpen zijn bevoegd.

13. Intellectuele en industriële eigendomsrechten

De afnemer dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten die rusten op de door Aluracks  geleverde zaken geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.

14. Diversen

Indien de afnemer aan Aluracks  schriftelijk opgave doet van een adres, is Aluracks gerechtigd alle bestellingen te verzenden naar het desbetreffende adres, totdat de afnemer Aluracks  een nieuw adres heeft doorgegeven.


Klantenservice

Voor vragen, opmerkingen en suggesties kunt u een email sturen naar info@aluracks.eu